Aan: de voorzitter en de leden van de raadscommissie voor Algemene Zaken
Van: R. Hageraats, sectorhoofd AZ van de dienst binnenstad Amsterdam

Betreft: Bellevue: Martelaarsgracht 4-12
Datum: 28 maart 2001

Naar aanleiding van de vraag van de heer Danen, gesteld in de CvA d.d. 20 februari 2001 omtrent bovengenoemde panden, deel ik u het volgende mee.

Het pand Martelaarsgracht 6 valt binnen het project Bellevue: deels sloop/nieuwbouw en behoud en herstel aan Martelaarsgracht 4-12 ten behoeve van een hotel. Ter plaatse van de panden 4, 6 en 12 vindt sloop/nieuwbouw plaats, de panden 8 en 10 zijn monumenten en worden gerestaureerd. De plannen passen niet binnen het huidige bestemmingsplan Westelijke Grachtengordel. Teneinde deze ontwikkeling mogelijk te maken is in 1998 een startnotitie opgesteld (vastgesteld in CvA BWE Binnenstad d.d. 26 november 1998) gevolgd door een voorbereidingsbesluit. Een voorbereidingsbesluit maakt het mogelijk om van het vigerende bestemmingsplan af te wijken. De procedure die hiervoor doorlopen moet worden is inmiddels ingehaald door het bestemmingsplan Spuistraat e.o. waarbinnen de plannen voor Martelaarsgracht 4-12 wel passen. Dit bestemmingsplan is inmiddels goedgekeurd door Gedeputeerde Staten (GS) en dit GS besluit ligt momenteel ter visie. Indien er geen schorsing wordt aangevraagd verwachten we in de loop van maart een vigerend bestemmingsplan te hebben, waarna de bouwvergunning verleend kan worden.

Naast de procedurele kant spelen nog enkele zaken die afgehandeld dienen te worden voordat met de uitvoering van de plannen begonnen kan worden. De initiatiefnemer is nog in onderhandeling met de eigenaar van één van de appartementsrechten op Martelaarsgracht 4 over overname. Ook liep een rechtszaak tussen initiatiefnemer en een van de huidige huurders (coffeeshop) over beëindiging van het huurcontract voor de beganegrond van Martelaarsgracht 4. Op 13 december 2000 is door de rechtbank een uitspraak gedaan hieromtrent waarbij bepaald wordt dat de huurovereenkomst eindigt op 31 augustus 2001. Inmiddels is de sloopvergunning voor Martelaarsgracht 4, 6 en 12 verleend. De panden 8 en 10 (bedreigde monumenten) zijn door Bouw- en Woningtoezicht en door Bureau Monumentenzorg bekeken. Op dit moment staan de panden dermate geconsolideerd dat geen direct gevaar aanwezig is.

Kortom: zodra het bestemmingsplan Spuistraat e.o. vigerend is en de initiatiefnemer overeenstemming heeft bereikt over de overname van het appartement op Martelaarsgracht 4 kan begonnen worden met de uitvoering van het bouwplan. Als het zover is zullen de panden ontruimd dienen te worden.

Ten aanzien van de aanvullende vragen van de heer Danen meld ik u dat er in de bedreigde monumenten Martelaarsgracht 8 en 10 geen illegale sloopactiviteiten hebben plaatsgevonden. Genoemde panden staan al jaren in deze toestand. De panden worden door onze dienst (Bouw- en Woningtoezicht) in observatie gehouden, zodat geen gevaarlijke situatie ontstaat. In de periode van afwachting op de uitvoering van de plannen van de eigenaar met name in gevallen zoals hier waarbij de periode tussen planvorming en uitvoering jaren kan beslaan is het zo dat de staat van het pand aan bepaalde voorschriften van de Woningwet moet voldoen (het Bouwbesluit Bestaande Bebouwing). Als de eigenaren niet aan het Bouwbesluit Bestaande Bebouwing voldoen geeft artikel 17 van de woningwet voor niet woonpanden de mogelijk tot aanschrijven (de betreffende monumenten zijn niet meer als woningen in gebruik). Het beleid van de gemeente is om alleen onwillige eigenaren aan te schrijven. Eigenaren die zelf met planvorming bezig zijn, zoals in dit geval, schrijven wij niet aan.

Mocht er voor raadsleden aanleiding zijn voor vragen dan dient dat in de commissie Bouwen Wonen en Economie Binnenstad besproken te worden.